Etusivu

Psykoterapeuttina ja työnohjaajana teen työtä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa.

Syksyn aikana vapautuu päiväaikoja!

Elina

Elina Perttula

 • Sosiaalipsykologi (VTM)
 • Psykodynaaminen psykoterapeutti 2015 (Valvira, Kela)
 • Työnohjaaja (STOry)

 

Psykoterapia

Psykoterapia

Mitä psykoterapia on?

 • Psykoterapia on mielenterveysongelmien ja kriisien hoitamista.
 • Psyykkiset ongelmat aiheuttavat ihmisillä erilaista kärsimystä: masennusta, pakko-oireita, pahaa oloa, itsemurha-ajatuksia, pelkoja, unihäiriöitä ja ihmissuhdeongelmia.
 • Ongelmat voivat ilmetä vaikeuksina yksinolossa, ihmissuhteissa tai työelämässä.

Psykoterapian tavoite

 • Psykoterapian tavoite on lievittää tai poistaa psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä.
 • Psykoterapian avulla voi saavuttaa parempaa ymmärrystä itseä kohtaan, oppii käsittelemään vaikeita tunteita, ajatuksia ja ihmissuhdeongelmia.
 • Ihmiset kokevat itsetuntonsa parantuneen, ongelmien lievittyneen tai poistuneen ja uskon tulevaisuuteen palautuneen. (Suomen psykologiliitto ry)

Psykoterapiaan hakeutuminen

 • Psykoterapiaan voi hakeutua itsenäisesti
  –     Silloin kustannukset maksaa asiakas itse.
  –      Lääkärinlausuntoa ei silloin tarvita.
  –      Psykoterapiapalvelun tuottajia Lahdessa esim. Lahden seudun psykoterapiayhdistys ry:n nettisivuilta
 • Kelan rahoittama psykoterapia
  –      Kelan rahoittama kuntoutusmuoto 16-67 vuotiaille
  –      Korvaa osan terapiatunnin hinnasta 57.60
  –      Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä.
  –      Kuntoutuksen keinoin pyritään turvaamaan työelämässä pysyminen tai sinne siirtyminen, työhön paluu tai opintojen edistyminen.

Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oppimista omasta ja toisten kokemuksesta. Se on oman työn tutkimista,uudelleenarviointia ja ideointia koulutetun työnohjaajan tukemana. Työnohjaus on prosessi, jonka tavoitteena on kunkin työntekijän ammatillinen kehittyminen.

Työnohjauksessa keskitytään tutkimaan niitä ohjattavan kokemuksia, jotka liittyvät hänen työhönsä. Työnohjaus antaa mahdollisuuden uudenlaiseen ajatteluun ja omien työtapojen kehittämiseen.

Tyypillisimmät käsiteltävät aiheet liittyvät tehtävien suorittamiseen ja siinä onnistumiseen, vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin sekä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Työnohjaus ei ole koulutusta, vaan ryhmä tuottaa käsiteltävän materiaalin itse. Työskentely lähtee liikkeelle sovittuun teemaan liittyvällä, ajankohtaisella tilannekuvauksella. Ryhmä ja työnohjaaja käsittelevät aihetta monipuolisesti alla kuvatun mallin mukaisesti.

Miten työnohjaus toteutetaan?

Työnohjauksen keskeisin menetelmä on säännöllisesti tapahtuva keskustelu työnohjaajan ja ohjattavan tai ryhmän välillä.

Työnohjausprosessien pituudet vaihtelevat tarpeen mukaan 10 kerrasta kahteen vuoteen, jolloin tapaamisia on kahden tai kolmen viikon välein. Yhden tapaamiskerran pituus on 45 minuuttia yksilötyönohjauksessa ja 1,5 tuntia ryhmätyönohjauksessa. Hyvä ryhmän koko on 5-7 henkeä.

Valmentava työnohjaus sisältää varsinaisen työnohjauksen lisäksi työnohjaajan antamaa koulutusta sovituista aihe-alueista.

Mitä työnohjauspakettiin kuuluu?

Ennen työnohjauksen aloittamista työnohjaaja tutustuu asiakasyritykseen ja työnohjattavien työhön asiakkaan toimittaman materiaalin perusteella. Hyvää etukäteismateriaalia ovat esimerkiksi organisaatiokaavio, tehtäväkuvaukset, kuvaukset työprosesseista, toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat.

Tai sitten työnohjaus lähtee käyntiin esimerkiksi työtyytyväisyyden kartoituksella. Kartoituksen tuloksia käytetään hyväksi, kun mietitään työnohjauksen tavoitetta ja käsiteltäviä aiheita.

Ensimmäisessä työnohjausistunnossa esittäydytään. Käydään läpi, mitä työnohjaus on. Tarkennetaan yhdessä työnohjauksen tavoitetta ja mitä teemoja halutaan käsitellä. Puhutaan yhteisistä pelisäännöistä, joista kaksi tärkeintä ovat sitoutuminen ja luottamuksellisuus.

On tärkeää, ettei osallistuja jätä kertoja väliin, vaan sitoutuu työnohjausryhmään koko prosessin ajaksi. Sitoutumalla osallistuja maksimoi oman hyötynsä ja antaa oman ammattitaitonsa ja näkemyksensä muiden käyttöön täysipainoisesti.

Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että ryhmäläiset kunnioittavat toisiaan eivätkä puhu työskentelyn kuluessa esiin tulleista henkilökohtaisista asioista ryhmän ulkopuolella. Omaa ammatillisuutta kehittääkseen tulee uskaltaa katsoa oman työminän hyviä ja huonoja puolia realistisesti. Sen edellytys on turvalliseksi, sitoutuneeksi ja luottamukselliseksi koettu ryhmä.

Yhteystiedot

Psykoterapia ja työnohjaus
Elina Perttula

Posti- ja käyntiosoite
Karjalankatu 7
15140 LAHTI

( Sisäänkäynti sisäpihan kautta talon takaa. Summeri.
Kadun varressa on kiekkopysäköinti 2 tuntia. )

Puhelin
040-7673893

Sähköposti
elina. perttula(at)psykoterapiaperttula.fi

HUOM!
Kirjoitathan sähköpostiin vain ajanvaraukseen liittyvistä asioista.
Syvemmät keskustelut käydään puhelimitse ja vastaanotolla