Työnohjaus

Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on oppimista omasta ja toisten kokemuksesta. Se on oman työn tutkimista,uudelleenarviointia ja ideointia koulutetun työnohjaajan tukemana. Työnohjaus on prosessi, jonka tavoitteena on kunkin työntekijän ammatillinen kehittyminen.

Työnohjauksessa keskitytään tutkimaan niitä ohjattavan kokemuksia, jotka liittyvät hänen työhönsä. Työnohjaus antaa mahdollisuuden uudenlaiseen ajatteluun ja omien työtapojen kehittämiseen.

Tyypillisimmät käsiteltävät aiheet liittyvät tehtävien suorittamiseen ja siinä onnistumiseen, vuorovaikutukseen ja ilmapiiriin sekä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Työnohjaus ei ole koulutusta, vaan ryhmä tuottaa käsiteltävän materiaalin itse. Työskentely lähtee liikkeelle sovittuun teemaan liittyvällä, ajankohtaisella tilannekuvauksella. Ryhmä ja työnohjaaja käsittelevät aihetta monipuolisesti alla kuvatun mallin mukaisesti.

Miten työnohjaus toteutetaan?

Työnohjauksen keskeisin menetelmä on säännöllisesti tapahtuva keskustelu työnohjaajan ja ohjattavan tai ryhmän välillä.

Työnohjausprosessien pituudet vaihtelevat tarpeen mukaan 10 kerrasta kahteen vuoteen, jolloin tapaamisia on kahden tai kolmen viikon välein. Yhden tapaamiskerran pituus on 45 minuuttia yksilötyönohjauksessa ja 1,5 tuntia ryhmätyönohjauksessa. Hyvä ryhmän koko on 5-7 henkeä.

Valmentava työnohjaus sisältää varsinaisen työnohjauksen lisäksi työnohjaajan antamaa koulutusta sovituista aihe-alueista.

Mitä työnohjauspakettiin kuuluu?

Ennen työnohjauksen aloittamista työnohjaaja tutustuu asiakasyritykseen ja työnohjattavien työhön asiakkaan toimittaman materiaalin perusteella. Hyvää etukäteismateriaalia ovat esimerkiksi organisaatiokaavio, tehtäväkuvaukset, kuvaukset työprosesseista, toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat.

Tai sitten työnohjaus lähtee käyntiin esimerkiksi työtyytyväisyyden kartoituksella. Kartoituksen tuloksia käytetään hyväksi, kun mietitään työnohjauksen tavoitetta ja käsiteltäviä aiheita.

Ensimmäisessä työnohjausistunnossa esittäydytään. Käydään läpi, mitä työnohjaus on. Tarkennetaan yhdessä työnohjauksen tavoitetta ja mitä teemoja halutaan käsitellä. Puhutaan yhteisistä pelisäännöistä, joista kaksi tärkeintä ovat sitoutuminen ja luottamuksellisuus.

On tärkeää, ettei osallistuja jätä kertoja väliin, vaan sitoutuu työnohjausryhmään koko prosessin ajaksi. Sitoutumalla osallistuja maksimoi oman hyötynsä ja antaa oman ammattitaitonsa ja näkemyksensä muiden käyttöön täysipainoisesti.

Luottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että ryhmäläiset kunnioittavat toisiaan eivätkä puhu työskentelyn kuluessa esiin tulleista henkilökohtaisista asioista ryhmän ulkopuolella. Omaa ammatillisuutta kehittääkseen tulee uskaltaa katsoa oman työminän hyviä ja huonoja puolia realistisesti. Sen edellytys on turvalliseksi, sitoutuneeksi ja luottamukselliseksi koettu ryhmä.